0

Thủ tục đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp; chấm dứt hưởng trợ cấp

  Thủ tục đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp; chấm dứt hưởng trợ cấp a) Trình tự thực hiện: - Khi đối tượng có sự thay đổi về độ tuổi, hoàn cảnh, mức độ tàn tật và số người hưởng trợ cấp trong hộ gia đình hoặc không còn...

0

Xác nhận đơn đề nghị cai nghiện tự nguyện của người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các trung tâm

  Xác nhận đơn đề nghị cai nghiện tự nguyện của người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các trung tâm a) Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã - Uỷ ban nhân...