Danh sách cử người phát ngôn của huyện Tứ Kỳ 2016

STT

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND Huyện Tứ Kỳ

1

Nguyễn Ngọc Sẫm, Chủ tịch UBND

CQ: 03203.747.172

DĐ: 0912.524.810

3

Phạm Văn Tốn, Phó Chủ tịch UBND

CQ: 03203.747.239

DĐ: 0913.385.384

Email: phamvton63@haiduong.gov.vn

1.     UBND Thị trấn Tứ Kỳ

1

 Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND thị trấn

ĐTCQ:03203.747.402

ĐTDĐ:0988.168.396

Email:

nguyenxuancuong.tuky@haiduong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn

CQ: 3.747.402

DĐ: 0979.984.406

Email: nguyenvanthuytbxh@gmail.com

3

Phạm Đình Chiêm, Trưởng Đài TT xã

CQ: 3.747.402

DĐ: 01696.326.448

Email: dinhchiemdtt@gmail.com

2.     UBND Xã Ngọc Sơn

1

 Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3864.096

DĐ: 01274.644.115

Email: thanhbinhngocsontk@gmail.com

2

 Nguyễn Mạnh Nhiễu, Phó Chủ tịch UBND xã

0988.639.150

Email: nhieungocson@gmail.com

3

Trần Văn Chúc, Văn phòng

CQ: 3864.096

DĐ: 0902.287.019

3.     UBND Xã Kỳ Sơn

1

Nguyễn Xuân Mười, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.624.293

DĐ: 0917.946.820

Email: Xuanmuoiks100@gmail.com

2

 Vũ Duy Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.624.293

DĐ: 01653.51.398

Email: vuduynhatqsks@gmail.com

3

Vũ Hồng Thiệm, Văn phòng HĐND-UBND

ĐTCQ: 03203.624.293

ĐTDĐ: 0985.842.074

Email: Hongthiemvpks@yahoo.com

4.     UBND Xã Đại Đồng

1

2

 Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.748.202

DĐ: 01668.657.461

Email: duytam1125@gmail.com

2

 Nguyễn Tiến Tiệp, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.748.202

DĐ: 0985.791.890

Email: duytam1125@gmail.com

5.     UBND Xã Ngọc Kỳ

1

Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã

CQ: 03203.748165

DĐ: 0977.952.706

2

 Trịnh Đức Thu, Phó Chủ tịch UBND xã

0976259802

Trinhducthu.nk@gmail.com

3

Nguyễn Hoàng Nhật, Văn phòng

ĐTDĐ: 01686112723

Email: hongnhatnk@gmail.com

6.     UBND Xã Bình Lãng

1

Nguyễn Ngọc Cùng , Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.743.390

ĐTDĐ:01686.958.349    

2

Nguyễn Khắc Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.743.390

ĐTDĐ:01698.918.458

3

Nguyễn Thị Anh, Công chức VP-TK

ĐTCQ:03203.743.390

ĐTDĐ:0945.385.829

7.     UBND Xã Đông Kỳ

1

Phạm Huy Sơn, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.747.401

DĐ: 0988.926.266

2

 Phạm Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã

03203.747.401

0983.041.178

8.     UBND Xã Tân Kỳ

1

 Phạm Việt Tiệp, Chủ tịch UBND xã

CQ: 03203741214

DĐ: 0983392762

Email: tieptanky@gmail.com

2

 Đào Văn Mai, Phó Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.741.093

ĐTDĐ:0979.877.974

Email: daovanmai.tuky@haiduong.gov.vn

3

Nguyễn Thế Thọ, Phó Chủ tịch UBND

DĐ: 0988389285

Email: thongatanky@gmail.com

9.     UBND Xã Quang Khải

1,2

 Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã

0976.294.603

Email:nguyenthanhxuan.tuky@haiduong.gov.vn

3

Vũ Văn Huế. Phó Chủ tịch

CQ: 6.545.536

DĐ: 01658.718.210

10.  UBND Xã Đại Hợp

1

2

 Trương Quốc Hồi, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3741.891

DĐ: 0982 181 638

3

Nguyễn Đình Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3741.891

DĐ: 01259 235 598

11.  UBND Xã Quảng Nghiệp

1

 Phạm Quang Nhơn, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.741.097

ĐTDĐ:01664.644.858

Email:phamquangnhon.tuky@haiduong.gov.vn

2

 Trần Phú Phục, Phó Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0995.983.537

12.  UBND Xã An Thanh

1

 Phạm Xuân Nhuận, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0988.168.729

2

 Phạm Văn Thiệp, Phó Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0978.031.380

3

Phạm Văn Rồng, Phó Chủ tịch

DĐ: 0975.316.089

13.  UBND Xã Minh Đức

1

2

 Nguyễn Hữu Lăng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3 745 516

DĐ: 0982 745 663

2

Nguyễn Mạnh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3 745 516

DĐ: 0977 952 676

Email: nguyenmanhchung74@gmail.com

14.  UBND Xã Văn Tố

1

 Nguyễn Ngọc Lễ , Chủ tịch UBND xã

CQ: 03203.747.155

ĐTDĐ: 0986344708

Email: uybanvanto@gmail.com

2

 Bùi Văn Tần,  Phó Chủ tịch UBND xã

DĐ: 01698426007

3

Nguyễn Trọng Khuyến, Phó Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0985711813

15.  UBND Xã Quang Trung

1

Vũ Duy Khê, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.749.176

ĐTDĐ:0983.749.665

Email: Vuduyke.tuky

2

Nguyễn Văn Nhuận, Phó Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.749.176

ĐTDĐ:0979.062.229

Email:nguyenvannhuan.tuky

2

Phạm Văn Nhiễm, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.749.176

DĐ: 1638535118

16.  UBND Xã Phượng Kỳ

1

Nguyễn Văn Luận, Chủ tịch UBND xã

ĐTDĐ: 0973.378.58

17.  UBND Xã Cộng Lạc

1

Đồng Văn Điều, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.749.128

DĐ: 0972.386.420   

2

Đoàn Văn Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.749.129

DĐ:01669.071.048

3

Đỗ Xuân Biên, Công chức văn phòng thống kê UBND xã

ĐTCQ: 03203.749128

ĐTDĐ: 0894090378

18.  UBND Xã Nguyên Giáp

1

Bùi Viết Tuấn, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0987952477

CQ: 3.749177

2

Phạm Đức Ca, Phó Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ: 03203.749.177

ĐTDĐ: 0983.749.115

3

Đồng Viết Âu, CB Văn phòng HĐND-UBND

DĐ: 01626052181

CQ: 3.749177

19.  UBND xã Tái Sơn

1

Nguyễn Văn Thận, Chủ tịch UBND

CQ: 3.748.656

DĐ: 01684.523.615

2

3

Phùng Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND

– CQ: 03203.748.656

– DĐ: 0168.536.9098

20.  UBND Xã Quang Phục

1

Phạm Khắc Lâm, Chủ tịch UBND

– CQ: 03203746932

– DĐ: 0915705068

2

Trần Văn Biển, Phó Chủ tịch UBND

CQ: 3.747150

DĐ: 0983.344.214

Email: bientaptpqp@gmail.com

3

Đỗ Thị Lành, VP

CQ: 3.747150

DĐ: 0984.114.092

21.  UBND Xã Hà Kỳ

1

Vũ Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.767.724

ĐTDĐ:0906.159.224

Email:vuvanbo.tuky@haiduong.gov.vn

2

Bùi Thị Kim Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.767.724

DĐ: 01666049271

3

Nguyễn Văn Trung, CB Văn phòng HĐND-UBND

CQ: 3.767.724

DĐ: 0915382166

22.  UBND Xã Hà Thanh

1

Phạm Xuân Ngải, Chủ tịch UBND

– DĐ: 0986537263

– Email: phamxuanngaictht263@gmail.com

2

Trần Văn Điền, Phó Chủ tịch UBND

– DĐ: 01683561719

23.  UBND Xã Tây Kỳ

1

Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch UBND

0919405965

2

Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch UBND

0919405965

3

Nguyễn Đình Tuynh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0984854368

24.  UBND Xã Dân Chủ

1

Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBND

DĐ 0943 383 129

2

Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND

DĐ: 01274.644.633

25.  UBND Xã Hưng Đạo

1

Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND

– CQ: 03203.748.121

– DĐ: 0914.389.499

– Email: phamvanduc.tuky@gmail.com

2

Nguyễn Đức Ẩm, Phó Chủ tịch UBND

– CQ: 03203.748.121

– DĐ: 0975.158.386

– Email: nguyenducam.tuky@gmail.com

3

Nguyễn Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch UBND

– CQ: 03203.748.121

– DĐ: 0977.189.862

– Email: nguyenxuantuyen.tuky@gmail.com

26.  UBND Xã Tứ Xuyên

1

Nguyễn Thế Đậu, Chủ tịch UBND

CQ: 3.747.431

DĐ: 0983.385.709

Email:dau0162004@gmail.com

3

Nguyễn Văn Thìn, Cán bộ VH&TT

CQ: 3.747.431

DĐ: 0983.746.090

Email: nguyenthin@gmail.com

27.  UBND Xã Tiên Động

1

Đinh Văn Xuyên, Chủ tịch UBND

– CQ: 30202222863

– DĐ: 0982749690

– Email: dinhvanxuyen690@gmail.com

2

Trần Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND

– DĐ: 0989101333

3

Hoàng Văn Diện, Cán bộ VP Thống kê

– DĐ: 0976183557

 Ghi chú: (1): Người đứng đầu CQHCNN

              (2): Người phát ngôn thường xuyên

              (3): Người được ủy quyền phát ngôn

Nguồn: haiduong.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bayan bodrum escort bayan havalimanı transfer
kaçak bahis siteleri kaçak iddaa siteleri kaçak iddaa oyna kaçak iddaa oyna bonus veren bahis siteleri günlük iddaa tahminleri
porno izle porno izle sikiş izle sikiş izle porn izle hd porno izle