Danh sách cử người phát ngôn của huyện Tứ Kỳ 2016

STT

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND Huyện Tứ Kỳ

1

Nguyễn Ngọc Sẫm, Chủ tịch UBND

CQ: 03203.747.172

DĐ: 0912.524.810

3

Phạm Văn Tốn, Phó Chủ tịch UBND

CQ: 03203.747.239

DĐ: 0913.385.384

Email: phamvton63@haiduong.gov.vn

1.     UBND Thị trấn Tứ Kỳ

1

 Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND thị trấn

ĐTCQ:03203.747.402

ĐTDĐ:0988.168.396

Email:

nguyenxuancuong.tuky@haiduong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn

CQ: 3.747.402

DĐ: 0979.984.406

Email: nguyenvanthuytbxh@gmail.com

3

Phạm Đình Chiêm, Trưởng Đài TT xã

CQ: 3.747.402

DĐ: 01696.326.448

Email: dinhchiemdtt@gmail.com

2.     UBND Xã Ngọc Sơn

1

 Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3864.096

DĐ: 01274.644.115

Email: thanhbinhngocsontk@gmail.com

2

 Nguyễn Mạnh Nhiễu, Phó Chủ tịch UBND xã

0988.639.150

Email: nhieungocson@gmail.com

3

Trần Văn Chúc, Văn phòng

CQ: 3864.096

DĐ: 0902.287.019

3.     UBND Xã Kỳ Sơn

1

Nguyễn Xuân Mười, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.624.293

DĐ: 0917.946.820

Email: Xuanmuoiks100@gmail.com

2

 Vũ Duy Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.624.293

DĐ: 01653.51.398

Email: vuduynhatqsks@gmail.com

3

Vũ Hồng Thiệm, Văn phòng HĐND-UBND

ĐTCQ: 03203.624.293

ĐTDĐ: 0985.842.074

Email: Hongthiemvpks@yahoo.com

4.     UBND Xã Đại Đồng

1

2

 Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.748.202

DĐ: 01668.657.461

Email: duytam1125@gmail.com

2

 Nguyễn Tiến Tiệp, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.748.202

DĐ: 0985.791.890

Email: duytam1125@gmail.com

5.     UBND Xã Ngọc Kỳ

1

Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã

CQ: 03203.748165

DĐ: 0977.952.706

2

 Trịnh Đức Thu, Phó Chủ tịch UBND xã

0976259802

Trinhducthu.nk@gmail.com

3

Nguyễn Hoàng Nhật, Văn phòng

ĐTDĐ: 01686112723

Email: hongnhatnk@gmail.com

6.     UBND Xã Bình Lãng

1

Nguyễn Ngọc Cùng , Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.743.390

ĐTDĐ:01686.958.349    

2

Nguyễn Khắc Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.743.390

ĐTDĐ:01698.918.458

3

Nguyễn Thị Anh, Công chức VP-TK

ĐTCQ:03203.743.390

ĐTDĐ:0945.385.829

7.     UBND Xã Đông Kỳ

1

Phạm Huy Sơn, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.747.401

DĐ: 0988.926.266

2

 Phạm Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã

03203.747.401

0983.041.178

8.     UBND Xã Tân Kỳ

1

 Phạm Việt Tiệp, Chủ tịch UBND xã

CQ: 03203741214

DĐ: 0983392762

Email: tieptanky@gmail.com

2

 Đào Văn Mai, Phó Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.741.093

ĐTDĐ:0979.877.974

Email: daovanmai.tuky@haiduong.gov.vn

3

Nguyễn Thế Thọ, Phó Chủ tịch UBND

DĐ: 0988389285

Email: thongatanky@gmail.com

9.     UBND Xã Quang Khải

1,2

 Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã

0976.294.603

Email:nguyenthanhxuan.tuky@haiduong.gov.vn

3

Vũ Văn Huế. Phó Chủ tịch

CQ: 6.545.536

DĐ: 01658.718.210

10.  UBND Xã Đại Hợp

1

2

 Trương Quốc Hồi, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3741.891

DĐ: 0982 181 638

3

Nguyễn Đình Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3741.891

DĐ: 01259 235 598

11.  UBND Xã Quảng Nghiệp

1

 Phạm Quang Nhơn, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.741.097

ĐTDĐ:01664.644.858

Email:phamquangnhon.tuky@haiduong.gov.vn

2

 Trần Phú Phục, Phó Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0995.983.537

12.  UBND Xã An Thanh

1

 Phạm Xuân Nhuận, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0988.168.729

2

 Phạm Văn Thiệp, Phó Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0978.031.380

3

Phạm Văn Rồng, Phó Chủ tịch

DĐ: 0975.316.089

13.  UBND Xã Minh Đức

1

2

 Nguyễn Hữu Lăng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3 745 516

DĐ: 0982 745 663

2

Nguyễn Mạnh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3 745 516

DĐ: 0977 952 676

Email: nguyenmanhchung74@gmail.com

14.  UBND Xã Văn Tố

1

 Nguyễn Ngọc Lễ , Chủ tịch UBND xã

CQ: 03203.747.155

ĐTDĐ: 0986344708

Email: uybanvanto@gmail.com

2

 Bùi Văn Tần,  Phó Chủ tịch UBND xã

DĐ: 01698426007

3

Nguyễn Trọng Khuyến, Phó Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0985711813

15.  UBND Xã Quang Trung

1

Vũ Duy Khê, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.749.176

ĐTDĐ:0983.749.665

Email: Vuduyke.tuky

2

Nguyễn Văn Nhuận, Phó Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.749.176

ĐTDĐ:0979.062.229

Email:nguyenvannhuan.tuky

2

Phạm Văn Nhiễm, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.749.176

DĐ: 1638535118

16.  UBND Xã Phượng Kỳ

1

Nguyễn Văn Luận, Chủ tịch UBND xã

ĐTDĐ: 0973.378.58

17.  UBND Xã Cộng Lạc

1

Đồng Văn Điều, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.749.128

DĐ: 0972.386.420   

2

Đoàn Văn Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.749.129

DĐ:01669.071.048

3

Đỗ Xuân Biên, Công chức văn phòng thống kê UBND xã

ĐTCQ: 03203.749128

ĐTDĐ: 0894090378

18.  UBND Xã Nguyên Giáp

1

Bùi Viết Tuấn, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0987952477

CQ: 3.749177

2

Phạm Đức Ca, Phó Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ: 03203.749.177

ĐTDĐ: 0983.749.115

3

Đồng Viết Âu, CB Văn phòng HĐND-UBND

DĐ: 01626052181

CQ: 3.749177

19.  UBND xã Tái Sơn

1

Nguyễn Văn Thận, Chủ tịch UBND

CQ: 3.748.656

DĐ: 01684.523.615

2

3

Phùng Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND

– CQ: 03203.748.656

– DĐ: 0168.536.9098

20.  UBND Xã Quang Phục

1

Phạm Khắc Lâm, Chủ tịch UBND

– CQ: 03203746932

– DĐ: 0915705068

2

Trần Văn Biển, Phó Chủ tịch UBND

CQ: 3.747150

DĐ: 0983.344.214

Email: bientaptpqp@gmail.com

3

Đỗ Thị Lành, VP

CQ: 3.747150

DĐ: 0984.114.092

21.  UBND Xã Hà Kỳ

1

Vũ Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:03203.767.724

ĐTDĐ:0906.159.224

Email:vuvanbo.tuky@haiduong.gov.vn

2

Bùi Thị Kim Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.767.724

DĐ: 01666049271

3

Nguyễn Văn Trung, CB Văn phòng HĐND-UBND

CQ: 3.767.724

DĐ: 0915382166

22.  UBND Xã Hà Thanh

1

Phạm Xuân Ngải, Chủ tịch UBND

– DĐ: 0986537263

– Email: phamxuanngaictht263@gmail.com

2

Trần Văn Điền, Phó Chủ tịch UBND

– DĐ: 01683561719

23.  UBND Xã Tây Kỳ

1

Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch UBND

0919405965

2

Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch UBND

0919405965

3

Nguyễn Đình Tuynh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0984854368

24.  UBND Xã Dân Chủ

1

Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBND

DĐ 0943 383 129

2

Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND

DĐ: 01274.644.633

25.  UBND Xã Hưng Đạo

1

Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND

– CQ: 03203.748.121

– DĐ: 0914.389.499

– Email: phamvanduc.tuky@gmail.com

2

Nguyễn Đức Ẩm, Phó Chủ tịch UBND

– CQ: 03203.748.121

– DĐ: 0975.158.386

– Email: nguyenducam.tuky@gmail.com

3

Nguyễn Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch UBND

– CQ: 03203.748.121

– DĐ: 0977.189.862

– Email: nguyenxuantuyen.tuky@gmail.com

26.  UBND Xã Tứ Xuyên

1

Nguyễn Thế Đậu, Chủ tịch UBND

CQ: 3.747.431

DĐ: 0983.385.709

Email:dau0162004@gmail.com

3

Nguyễn Văn Thìn, Cán bộ VH&TT

CQ: 3.747.431

DĐ: 0983.746.090

Email: nguyenthin@gmail.com

27.  UBND Xã Tiên Động

1

Đinh Văn Xuyên, Chủ tịch UBND

– CQ: 30202222863

– DĐ: 0982749690

– Email: dinhvanxuyen690@gmail.com

2

Trần Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND

– DĐ: 0989101333

3

Hoàng Văn Diện, Cán bộ VP Thống kê

– DĐ: 0976183557

 Ghi chú: (1): Người đứng đầu CQHCNN

              (2): Người phát ngôn thường xuyên

              (3): Người được ủy quyền phát ngôn

Nguồn: haiduong.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *