Thủ tục giải quyết tố cáo

 

Thủ tục Giải quyết tố cáo

a) Trình tự thực hiện:

– Cá nhân nộp đơn tố cáo tại Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết

– Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và giải quyết.

– Thông báo kết luận giải quyết cho công dân.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

–  Đơn tố cáo (Theo mẫu);

– Tài liệu khác liên quan đến nội dung tố cáo (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 40  ngày làm việc (vụ việc phức tạp 50 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền giả quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo bằng văn bản

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tố cáo

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, năm 2003;

– Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005;

– Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại tố cáo;

– Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính Phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *