0

Thủ tục đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp; chấm dứt hưởng trợ cấp

  Thủ tục đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp; chấm dứt hưởng trợ cấp a) Trình tự thực hiện: - Khi đối tượng có sự thay đổi về độ tuổi, hoàn cảnh, mức độ tàn tật và số người hưởng trợ cấp trong hộ gia đình hoặc không còn...

0

Xác nhận đơn đề nghị cai nghiện tự nguyện của người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các trung tâm

  Xác nhận đơn đề nghị cai nghiện tự nguyện của người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các trung tâm a) Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã - Uỷ ban nhân...

0

Xác nhận và đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm (người chưa thành niên)

  Xác nhận và đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm (người chưa thành niên) a) Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã - Uỷ ban...

0

Thủ tục tiếp nhận và đề nghị hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng

  Thủ tục tiếp nhận và đề nghị hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng a) Trình tự thực hiện: - Các tổ chức đoàn thể, khu dân cư lập danh sách đối tượng...

0

Thủ tục xác nhận và đề nghị hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm

  Thủ tục xác nhận và đề nghị hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm a) Trình tự thực hiện: - Công dân có yêu cầu làm đủ hồ...

0

Thủ tục xác nhận và đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

  Thủ tục Xác nhận và đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng a) Trình tự thực hiện: - Trưởng thôn lập danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm đối tượng quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã -...

0

Thủ tục tiếp nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng

  Thủ tục tiếp nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng a) Trình tự thực hiện: - Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã -...

0

Thủ tục xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi mất nguồn nuôi dưỡng

  Thủ tục xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi mất nguồn nuôi dưỡng a) Trình tự thực hiện: - Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa...