Văn bản hướng dẫn bầu cử – Hướng dẫn số 1971/MTTW-BTT ngày 19/4/2016 của Ban Thường trực UBTWMTTQVN về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

 

Hướng dẫn số 1971/MTTW-BTT ngày 19/4/2016 của Ban Thường trực UBTWMTTQVN về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 1971/MTTW-BTT

V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri
để người ứng cử vận động bầu cử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19  tháng 4  năm 2016

 

                              Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ các quy định tại Chương VI về tuyên truyền, vận động bầu cử của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện việc vận động bầu cử như sau:

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị (các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp,  đơn vị quân sự, công an…) và cử tri ở địa phương.

Trường hợp đặc biệt, do điều kiện khách quan mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh không thể trực tiếp chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử nào thì phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chủ trì, tuy nhiên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh vẫn phải cử cán bộ của mình tham dự hội nghị tiếp xúc nhằm chủ động nắm tình hình và bảo đảm cho hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện an toàn, đúng luật.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các nội dung sau:

a)  Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

b) Thông báo kịp thời bằng văn bản ít nhất trước 07 ngày cho những người ứng cử về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để người ứng cử chủ động sắp xếp thời gian, liên hệ với địa phương đến dự.

c) Tổ chức hội nghị để đại diện Ủy ban nhân dân cùng cấp thông báo với những người ứng cử những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội ở địa phương để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhu cầu nghe Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc đơn vị bầu cử của mình giới thiệu về tình hình kinh tế – xã hội của các huyện, thị xã, thành phố thì cần tổ chức để Ủy ban nhân dân các đơn vị bầu cử này báo cáo cho người ứng cử nghe.

d) Chuẩn bị chu đáo về địa điểm, thành phần mời và giấy mời; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự; phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp xúc. Khi tiếp xúc ở các huyện cần mời đại diện cử tri tất cả các xã trong huyện dự (đại diện các tổ chức chính trị- xã hội và các cử tri có mong muốn dự tiếp xúc…)

e) Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử để cử tri và nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn về người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

  4. Hình thức, nguyên tắc vận động bầu cử; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong vận động bầu cử; nội dung việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; việc vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện theo các quy định tại Chương VI, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Người ứng cử có thể gửi Chương trình hành động của mình cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc.

5. Trong quá trình chủ trì điều hành hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở; tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

6. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần bảo đảm để:

 – Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có điều kiện tiếp xúc rộng rãi với đại diện cử tri ở các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử;

– Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được tiếp xúc rộng rãi với cử tri ở từng xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử;

– Người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã được tiếp xúc rộng rãi với cử tri ở từng thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố, khối phố thuộc đơn vị bầu cử.

7. Về số cuộc tiếp xúc cử tri cần có sự thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Ủy ban bầu cử cùng cấp, trên cơ sở đó thông báo cho người ứng cử để có sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

8. Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (ngày 27/4/2016) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7h ngày 21/5/2016).

9. Về trang trí địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri: Cần trang trọng, có cờ Tổ quốc, tượng (hoặc ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh; bố trí các phương tiện âm thanh cần thiết và chỗ ngồi phù hợp cho đông đảo cử tri tham dự. Phông phía trên trang trí như sau:

– Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội: “Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV “.

– Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: “Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (tên tỉnh, huyện, xã)  nhiệm kỳ 2016-2021”.

– Trường hợp có thể lồng ghép tổ chức hội nghị chung cho cả người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: “Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (tên tỉnh, huyện, xã)   nhiệm kỳ 2016- 2021”.

10. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 66, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và  gửi ngay báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

 

                                                                            

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bayan bodrum escort bayan havalimanı transfer
kaçak bahis siteleri kaçak iddaa siteleri kaçak iddaa oyna kaçak iddaa oyna bonus veren bahis siteleri günlük iddaa tahminleri
porno izle porno izle sikiş izle sikiş izle porn izle hd porno izle